സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട്/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

റെഡ് ക്രോസ

സ്കൂളിൽ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഒരു വിങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. <gallery> 43072_1.jpg