സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/NATURE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
NATUREListen to the animals
Listen to the trees
Listen to the earth
Stop listening to greed

The drought warned us
The Storm scolded us
But we don't listen
We wounded this earth

We crucified its soul
Where did the animals go?
Where did the trees go?
Where will man go?

The Earth is crying
The shores are weeping
Look what we have done
We have turned heavens to dust

Now we have to face the reality
Heal the world
Make it a better place
For you and me...and
For the entire human race.
 


അലൻ തോമസ്
9C ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത