സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/Cleanliness Gives Happiness...

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Cleanliness Gives Happiness...Cleanliness ever gives you happiness.
Uncleaness ever gives you illness.
No matter where we roam.
This earth is our home.
 
Everyone keep their surroundings clean.
Then the earth is also clean.
The earth is without illness.
And everyone gives happiness.

All people forget their problems
Through the beautiful nature.
And their mind will be
Filled with optimism

Our future doesn't have to be bleak.
If a clean green earth is what we seek.

 


ആഷിഫ സന പി എൻ
8F ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത