സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/Advisory on Covid 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Advisory on Covid 19


Let's fight corona.We are collectively facing a pandemic threat that is sweeping across the humanity beyond oceans and borders.Considering the seriousness of covid 19 it is about time we step up against this deadly disease for the sake of live lost and the rest of humanity let us all pledge to beat Corona back. Acknowledge the issue care for precautions act in the best health interests of your society and isolated yet together we shall hurt corona.

Hand -wash them often

Elbow- cough into it

Face- don't touch it

Space- keep safe distance

Home -feel sick stay home

Wash your hand frequently

Maintain social distancing

Practice respiratory hygiene

Avoid touching eyes nose and mouth

Stay informed

Need to precautionary measure


അഞ്ജലി പി എം
8 F ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - mtjose തീയ്യതി: 30/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം