സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ(IJMHSS Kottiyoor)/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രാമം


ഇവിടെയൊരു ഗ്രാമം
കുന്നുകൾക്കപ്പുറം വയലുകൾക്കപ്പുറം
അവിടെ ഒരു പുഴയുമുണ്ടായിരുന്നു
കുന്നെങ്ങു പോയി വയലെങ്ങു പോയി
വിതയില്ല കൊയ്ത്തില്ല തരിശുപാടങ്ങൾ
എവിടെ എവിടെ മാഞ്ഞു പോയി
പുഴയെങ്ങു പോയി
കുന്നില്ല വയലില്ല പുഴയില്ല
ഗ്രാമമില്ലൊന്നുമില്ലാ നമുക്കു ബാക്കി
കുന്നുകളോടൊപ്പം പുഴകൾ പോയി
ഈ ഗ്രാമമെന്നതൊരോർമ്മ മാത്രം


അഷ്മിത
8C ഐ.ജെ.എം.എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊട്ടിയൂർ
ഇരിട്ടി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - pkgmohan തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത