സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/അക്ഷരവൃക്ഷം/ DON'T QUIT

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
DON'T QUIT

When things go wrong,as they sometimes will,
When the road you're trudging seems all uphill,
When the funds are low and debts are high,
And you want to smile but have to sigh,
When care is pressing you down a bit-
Rest,if you must,but don't you quit.

Life is queer with its twists and turns,
As everyone of us sometimes learns,
And many a fellow turns about,
When he might have won if he'd stuck it out,
Don't give up though the pace seems slow-
You may suceed with another blow.
 

AMNA S NAVAS
9 I എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത