സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/അക്ഷരവൃക്ഷം/Mother Earth

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Mother Earth

We the humans
being the gift of God to Earth destroy her.
Food,rain,lakes,land....
everything she serves us.
Nature cares us as we are her children.
but we the humans destroy her.
From the moment we are born till death
She serves us.
When a child is born she thinks that at least he
would be her saviour
but the history repeats.
Protect our Earth,protect our mother nature
protect our Future...

Sneha B.S
IX D എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത