സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,കാഞ്ഞിരമറ്റം/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  • നേച്ചർ ക്ലബ്
ചീനി വിളവെടുപ്പ്
തക്കാളി വിളവെടുപ്പ്
വെണ്ടയ്ക്കാ വിളവെടുപ്പ്
ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്കുള്ളപച്ചക്കറി പാചകക്കാരിയെ ഏല്പിക്കുന്നു.
വഴുതന, വെണ്ട, പയർ, ചീനി ,തക്കാളി
school HM വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.
ഒരു മുറം പച്ചക്കറി
തക്കാളി
ഫാഷൻഫ്രൂട്ട് ഫലം തയ്യാറായി
വഴുതന
33083ag35.png
വഴുതന സംരക്ഷണം
ഫാഷൻഫ്രൂട്ട് വിളവെടുപ്പ്
കുട്ടികൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു.
വെണ്ട
വിളവെടുപ്പ് 10/07/2018
വിളവെടുപ്പ് 10/07/2018
പച്ചക്കറിത്തോട്ടം സയൻസ് പഠനത്തിനും കുട്ടികൾ ടീച്ചറിനൊപ്പം
വിളവെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം
ഞങ്ങൾ തന്നെ വിളവെടുക്കുന്നു.
,
വഴുതന, വെണ്ട, പയർ, ചീനി ,തക്കാളി
school HM വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.
കപ്പളം
ചേമ്പ്
ചേന
കോവൽ
കോവൽ
കൂർക്ക
ഫാഷൻഫ്രൂട്ട്
ഫാഷൻഫ്രൂട്ട്
ഫാഷൻഫ്രൂട്ട്
ദീപിക പത്രത്തിലെ വാർത്ത
കുട്ടികൾ ഭാവിയിലെ നല്ല കർഷകർ

കാഞ്ഞിരമറ്റം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹൈസ്ക്കൂളിന്റെ അങ്കണത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും അദ്ധ്യപകരുടെയും പരിശ്രമഫലമായി മനോഹരമായ ഒരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വെണ്ട, കുറ്റിപ്പയർ, വള്ളിപ്പയർ, വഴുതന, ചീനി, തക്കാളി ,ചീര എന്നീ പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ടുവളർത്തുന്നു. ജൈവവളം, ചാണകം, ഇവമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പച്ചക്കറിത്തോട്ടം കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സസ്യതൈവിതരണം
കുട്ടികൾ കൃഷിചെയ്ത വിളകൾ
വിളവെടുപ്പ്

അകലക്കുന്നം കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷിഭവനിൽനിന്ന് പച്ചക്കറിതൈകളും വിത്തുകളും കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. P.T.A അംഗങ്ങളുടെയും ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളുടെയും നിരന്തര പരിചരണത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും ഫലമായി ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് പരിപാലിച്ചുപോരുന്നു. ഇവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  • എക്കോ & എനർജി ക്ലബ്.
പ്രകൃതി സംരക്ഷണം കുട്ടികളിലൂടെ
കുട്ടികൾ പ്രകൃതിയുടെ കാവൽക്കാർ

അകലക്കുന്നം കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷിഭവനിൽനിന്ന് പച്ചക്കറിതൈകളും വിത്തുകളും കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. P.T.A അംഗങ്ങളുടെയും ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളുടെയും നിരന്തര പരിചരണത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും ഫലമായി ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് പരിപാലിച്ചുപോരുന്നു. ഇവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.