എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചൂരക്കോട്/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചൂരക്കോട്

ശ്യാമസുന്ദരകേരകേദാരമായ കേരളം എന്നും വൃക്ഷലതാദികളേ ആദരിച്ചിരുന്നു.എത്രയോ സ്ഥലനാമങ്ങളും
വീട്ടുപേരുകളും വൃക്ഷനാമങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പാലക്കാടും തേക്കടിയും കൈതമുക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും നമുക്കപരിചിതമല്ല.

അടൂർ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ചൂരക്കോട് ഗ്രാമത്തിന് ആപേരുകിട്ടാൻ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല.പണ്ടവിടെ ചൂരൽവള്ളികൾ ഇടതിങ്ങി വളർന്നിരുന്ന
കുറ്റിക്കാടായിരുന്നുവത്രേ.ചൂരൽക്കാട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചൂരക്കോടായി മാറിയപ്പോൾ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിലെ ക്ഷേത്രമാകട്ടെ കുറ്റിയിൽ ദേവിക്ഷേത്രമായും
പിന്നീട് അവിടെയുയർന്നു വന്ന വിദ്യാലയം കുറ്റിയിൽ സ്കൂളായും മാറി.

കല്ലടയാറിന് സമീപസ്ഥമായ ഈപ്രദേശത്തിനു പറയാൻ മഹാഭാരതകഥകളുമുണ്ട്.

സ്കൂളിന് സമീപത്തായി ഒരു മലയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെടുംകുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം പണ്ട് പാണ്ഡവൻ കുന്ന് എന്നാ​​ണത്രേ
അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാരണം പാണ്ഡവർ വനവാസകാലത്ത് ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്നുവത്രേ.അന്ന് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന
ഒരുകിണർഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്.ആകിണറ്റിൽ ഒരുവലിയമീനുണ്ടെന്നും അത് വാലനക്കുമ്പോൾ ശാസ്താംകോട്ട കായലിൽ ഓളങ്ങളുണരുമെന്നും
ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. റബർ മരങ്ങൾ വളർന്ന് ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും രൂപപ്പെടുന്നതിനുമുൻപുവരെ നെടുംകുന്നിൽ നിന്നാൽ
ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ കാണാമായിരുന്നു.

നെടുംകുന്നിൻറെ താഴ്വരയിൽ ഒരുവില്ലാശാൻ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും വെളുത്തടത്തിൽ എന്നാണ് വീട്ടുപേർ
അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും പറയുന്നു.അവർ ദിവസവും പാണ്ഡവൻമാർക്കു് വില്ലും ശരങ്ങളും മലമുകളിലെത്തിച്ചിരുന്നു.അതിനുപകരമായി
അവർക്ക് പാണ്ഡവർ 10 പൊൻപണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു.അതിമോഹിയായ ഒരുവില്ലാശാൻ രജസ്വലയായിരുന്ന പത്നിയെ പാണ്ഡവ-
സവിധത്തിലേക്കയച്ച് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ അവിടം വിട്ടുപോയിയത്രേ.ദു:ഖിതരായ വില്ലാശാൻമാരും അവിടം വിട്ടു.

പാണ്ഡവരും കൗരവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കഥകൾ സമീപപ്രദേശങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധനക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മലനട ,ശകുനിയെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു
മലനട>എന്നിവയും (കൂടുതൽ അറിയാൻ സമീപപ്രദേശങ്ങളാണ്.


ഈപ്രദേശങ്ങൾ ആദികാലവിവരങ്ങളുടെ അക്ഷയഖനികളായിരിക്കാം,ഉൾഖനനം,
പൊട്ടിപ്പോയ ഭൂതകാലചങ്ങലകളെ കൂട്ടിവിളക്കിയേക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രകുതുകികളുടെ അഭിപ്രായം