ചിത്ര രചനകള്‍


2016ലെ സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മേളയില്‍ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍


2016ലെ സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മേളയില്‍ HS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

2015ലെ സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മേളയില്‍ സമ്മാനാര്‍ഹമായ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

2015ലെ സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മേളയില്‍ (എച്ച്.എസ്.എസ് വിഭാഗം) തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

2015ലെ സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മേളയില്‍ (എച്ച്.എസ്) തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍