സഹായം Reading Problems? Click here

Schoolwiki:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം (മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ മത്സരത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.


 • ചിത്രങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി വരച്ച് തറാക്കിയതായിരിക്കണം
 • ചിത്രങ്ങള്‍ സ്വന്തമായ ശൈലിയില്‍ തയ്യാറാക്കുക
 • മറ്റ് എവിടെയും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതായിരിക്കരുത്
 • സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ തയ്യാറാക്കിയതായിരിക്കണം
 • പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക
 • സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ സങ്കേതങ്ങള്‍ സമര്‍ത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ


 • ചിത്രത്തിന്റെ ആശയം
 • രൂപങ്ങള്‍ കൃത്യത
 • ഡിജിറ്റല്‍ സങ്കേതങ്ങളുടെ സമര്‍ത്ഥമായ പ്രയോഗം
 • പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമം
 • പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങള്‍ ചിത്രത്തിലുള്‍പ്പെടുത്തല്‍
 • പുതിയ പെയ്ന്റിങ്ങ് രീതികള്‍ പരീക്ഷണം (eg:Rough Method)