സഹായം Reading Problems? Click here


കഥകള്‍ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 ജനുവരി 2017 03:33 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

17 ജനുവരി 2017

     20:35  ഫലകം:BoxBottom‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+86). . [Sabarish‎ (3×); Ranjithsiji‎ (4×)]
     20:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+53). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+34). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+23). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+28). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-52). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:55  ഫലകം:BoxTop‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2). . [Ranjithsiji‎ (3×)]
     10:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-13). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

16 ജനുവരി 2017

     16:34  ഫലകം:BoxBottom‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+789). . [Sabarish‎ (7×)]
     16:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+44). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     00:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     00:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+74). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     00:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-74). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     00:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+651). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     00:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+89). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:27  ഫലകം:BoxTop‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-57). . [Sabarish‎ (2×)]
     16:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-63). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     00:07 (സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ) . . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) "ഫലകം:BoxTop" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു‎ ‎[edit=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎

15 ജനുവരി 2017

     23:52 (സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ) . . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) "ഫലകം:BoxBottom" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു‎ ‎[edit=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം)‎[move=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎
(പു.)    23:52  ഫലകം:BoxBottom‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+797). . [Sabarish‎ (2×)]
     23:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+795). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    22:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('|}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    22:01  ഫലകം:BoxTop‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+491). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{|class="userboxes" style="margin-left: {{{left|3}}}em;; margin-bottom: 0.5em; width: 900px; border: {{{bordercolor|#99B3F...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)