സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂര്‍ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 ജനുവരി 2017 03:35 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

18 ജനുവരി 2017

     10:22  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ മാടായി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+9). . MT 1145 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

17 ജനുവരി 2017

     10:26  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ മാടായി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+270). . MT 1145 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

16 ജനുവരി 2017

     21:29  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ മാടായി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7). . MT 1145 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:49  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കൂത്തുപറമ്പ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7). . [MT 1260‎ (3×)]
     20:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+143). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-137). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

15 ജനുവരി 2017

     16:44  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കൂത്തുപറമ്പ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+43). . [MT 1260‎ (5×)]
     16:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-26). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+171). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-106). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-122). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

13 ജനുവരി 2017

     14:09  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ മാടായി‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,203). . [MT 1145‎; Sindhuarakkan‎ (3×)]
     14:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+66). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+160). . MT 1145 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,976). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:52  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കണ്ണൂർ നോര്‍ത്ത്‎‎ (15 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+470). . [Dinesanvannadil‎; Sindhuarakkan‎ (14×)]
     13:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+114). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-136). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+473). . Dinesanvannadil (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-9). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-9). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+24). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-26). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

12 ജനുവരി 2017

     22:31  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ മാടായി‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-38). . [13505‎ (8×)]
     22:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-68). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+20). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-34). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-48). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+74). . 13505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:13  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കൂത്തുപറമ്പ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+22). . MT 1260 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:17  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ തലശ്ശേരി സൗത്ത്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2). . [14211‎; Byju‎]
     16:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . Byju (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-9). . 14211 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:20  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ പയ്യന്നൂര്‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Dinesanvannadil (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

11 ജനുവരി 2017

     16:45  ഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-114). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:53  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കണ്ണൂർ സൗത്ത്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-9). . Sindhuarakkan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:53  കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കണ്ണൂർ നോര്‍ത്ത്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [Itschoolthalassery‎ (4×)]
     14:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Itschoolthalassery (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Itschoolthalassery (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+151). . Itschoolthalassery (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-151). . Itschoolthalassery (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)