സഹായം Reading Problems? Click here


ഇടുക്കി എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

24 ജനുവരി 2017 18:46 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

24 ജനുവരി 2017

     17:09  ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7). . [Nsudevan‎; Dcidk‎ (2×)]
     17:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Nsudevan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . Dcidk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Dcidk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

23 ജനുവരി 2017

     14:57  ഇടുക്കി/എഇഒ കട്ടപ്പന‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+132). . Abhaykallar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:43  ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-117). . Dcidk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

22 ജനുവരി 2017

     17:38  ഇടുക്കി/എഇഒ അടിമാലി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [Shajimonpk‎ (2×)]
     17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (add)
     17:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

18 ജനുവരി 2017

     06:21  ഇടുക്കി/എഇഒ പീരുമേട്‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,593). . [ഷിജു.കെ.ദാസ്‎ (5×)]
     06:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . ഷിജു.കെ.ദാസ് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-48). . ഷിജു.കെ.ദാസ് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . ഷിജു.കെ.ദാസ് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . ഷിജു.കെ.ദാസ് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,589). . ഷിജു.കെ.ദാസ് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

17 ജനുവരി 2017

     09:09  ഇടുക്കി/എഇഒ പീരുമേട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+354). . ഷിജു.കെ.ദാസ് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)