സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 ജനുവരി 2017 10:08 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

17 ജനുവരി 2017

     23:01  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ഹരിപ്പാട്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8). . [Unnivrindavn‎ (2×)]
     23:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Unnivrindavn (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Unnivrindavn (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     21:49  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ആലപ്പുഴ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+18). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:30  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ചെങ്ങന്നൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-204). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:51  ആലപ്പുഴ/എഇഒ തുറവൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+5,894). . Mka (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<center><div style="clear:both; width:950px; background:#FAF5FF; "> <div style="background-color:#c8d8FF">'''ചേര...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     12:25  ആലപ്പുഴ/എഇഒ അമ്പലപ്പുഴ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-3). . [Pr2470‎ (2×)]
     12:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Pr2470 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   12:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pr2470 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:36  ആലപ്പുഴ/എഇഒ മങ്കൊമ്പ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+65). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പേര് തെറ്റ്)

16 ജനുവരി 2017

     23:10  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ചെങ്ങന്നൂർ‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-132). . [Alp.balachandran‎ (7×)]
     23:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     23:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-456). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     21:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+307). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:01  ആലപ്പുഴ/എഇഒ കായംകുളം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+5,301). . [As‎ (5×)]
     22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,422). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     21:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,387). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+488). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    19:32  ആലപ്പുഴ/എഇഒ മാവേലിക്കര‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+16,070). . [JamesPaul‎ (9×)]
     19:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,832). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,618). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,654). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+66). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,969). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+78). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    10:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6,845). . JamesPaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{| class=wikitable width=100% style="background:#c8d8ff" |+ അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യല...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

15 ജനുവരി 2017

(പു.)    23:48  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ചെങ്ങന്നൂർ‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+12,435). . [Abilashkalathilschoolwiki‎; Alp.balachandran‎ (7×)]
     23:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,310). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     23:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-19). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     23:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+19). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     23:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,820). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     21:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,790). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+84). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     20:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,543). . Abilashkalathilschoolwiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    16:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,974). . Alp.balachandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{ഗവ.എല്‍പി സ്കൂള്‍ ആല | സ്ഥലപ്പേര്= ചെങ്ങന്നൂര...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     12:35  ആലപ്പുഴ/എഇഒ കായംകുളം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+84). . [As‎ (2×)]
     12:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+83). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:27  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ഹരിപ്പാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4). . Unnivrindavn (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

14 ജനുവരി 2017

     16:15  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ആലപ്പുഴ‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,573). . [Johnkoshya‎ (10×)]
     16:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+268). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+91). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,259). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+329). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+504). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+124). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Johnkoshya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)