സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

28 ഫെബ്രുവരി 2017 17:39 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

26 ഫെബ്രുവരി 2017

     10:27  ആലപ്പുഴ/എഇഒ ആലപ്പുഴ‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-3). . [Dcalappuzha‎ (7×)]
     10:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Dcalappuzha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

21 ഫെബ്രുവരി 2017

     09:48  ആലപ്പുഴ/എഇഒ കായംകുളം‎‎ (14 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2,459). . [As‎ (14×)]
     09:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-35). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,253). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-107). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-33). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-36). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-41). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-33). . As (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)