സഹായം Reading Problems? Click here

പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
ഡബ്ലിയു.എം.ഒ.എച്ച്.എസ്. വണ്ടൂര്‍
ഡബ്ലിയു.ഐ.സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എറിയാട്, വണ്ടൂര്‍ഡബ്ലിയു.ഐ.സി.എച്ച്.എസ്. എസ്.വണ്ടൂര്‍
ഡബ്ല്യു.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടില്‍ഡബ്ല്യു.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടില്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടംഡബ്ല്യു ഒ എൽ പി എസ് പറളിക്കുന്ന്
ഡബ്ല്യുഒഎച്ച്എസ്എസ് പിണങ്ങോട്
ഡബ്ല്യുഒവിഎച്ച്എസ്എസ് മുട്ടില്‍ഡബ്ല്യൂ.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ മാന്നാര്‍ ഈസ്റ്റ്ഡബ്ല്യൂ.ഒ സ്കൂള്‍ ഫോര്‍ ബ്ലൈന്റ് ആന്റ് ഡഫ് മുട്ടില്‍
ഡബ്ല്യൂ എല്‍പി സ്കൂള്‍ മാന്നാര്‍ ഈസ്റ്റ്ഡബ്ല്യൂ എല്‍പി സ്കൂള്‍ മാന്നാര്‍ കിഴക്ക്
ഡബ്ല്യൂ ഒ യു പി എസ് മുട്ടില്‍ഡബ്ല്യൂ ഒ യു പി എസ് മുട്ടില്‍ / പ്രവേശനോത്സവംഡബ്ളു.എല്‍.പി.എസ്സ്.കാര്യറ
ഡയററ് ലാബ് കുറുപ്പംപടിഡയറ്റ്.ലാബ്.സ്കൂൾ.ആനക്കരഡയറ്റ് പാലയാട്
ഡയറ്റ് മായിപ്പാടിഡയറ്റ് യു. പി.എസ്.തിരുവല്ലഡയറ്റ് യു.പി.സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍
ഡയറ്റ് യു പി സ്കൂള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ഡയറ്റ് ലാബ് യു.പി.എസ് തൊടുപുഴഡി. എ. എം. യു. പി. എസ്. എടക്കോട്
ഡി. എം. എല്‍. പി. എസ്. പനംകുളംഡി. എം. എല്‍. പി. എസ്. പൊട്ടുച്ചിറഡി. എസ്. ജി. എല്‍. പി. എസ്. പുത്തൂര്‍
ഡി. ബി. ഇ. എം. എല്‍. പി. എസ്. മണ്ണുത്തിഡി. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. തച്ചമ്പാറഡി. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. തച്ചമ്പാറ
ഡി. വി. എന്‍. എസ്. എസ്. യു. പി. എസ്. അന്നൂര്‍ഡി. വി. എന്‍.എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂള്‍ ഓതറഡി. വി. എല്‍. പി. എസ്സ്. പാവല്ല
ഡി. വി. യു. പി. എസ്. താഴത്തുകുളക്കടഡി. വി. യു. പി. എസ്. തെക്കേത്തേരിഡി. വി. യു. പി. എസ്. വയയ്ക്കല്‍
ഡി. വി. യു. പി. എസ്. വെണ്ടാര്‍ഡി. വി.എല്‍. പി. എസ്സ്. പൈവേലി
ഡി.എ.അച്യുതാനന്ദ്ഡി.എ.എം. റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്ക്കൂള്‍ കട്ടേലഡി.എ.എല്‍.പി.എസ് കരുളായി
ഡി.എ.എല്‍.പി.എസ് പുള്ളിയില്‍ഡി.എം.എസ്.ബി.എസ്. കാക്കയൂര്‍
ഡി.എം.എൽ.പി.എസ്.പട്ടിക്കാട് വെസ്റ്റ്ഡി.എം.യു.പി.എസ്. എലവ‍ഞ്ചേരിഡി.എച്ച്.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാള്‍
ഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴഡി.എച്ച്.എസ്. നെല്ലിപ്പുഴ/എന്റെ ഗ്രാമം
ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ/പ്രാദേശിക പത്രംഡി.എന്‍.എം.ജെ.ബി.എസ് നൊച്ചൂര്‍‍
ഡി.എന്‍.എച്ച്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട്ഡി.എന്‍.ഒ.യു.പി.എസ് കരുവാരകുണ്ട്ഡി.എല്‍.പി.എസ്.കദളിമംഗലം
ഡി.എസ്.എല്‍.പി,എസ്.കുുറ്റ‌ൂര്‍ഡി.എസ്.എസ്.എല്‍.പി.എസ് പഴുന്നാനഡി.എൻ.എം.എ.യു.പി.എസ്.എടയാറ്റൂർ
ഡി.ഐ.എല്‍.പി.എസ് വെട്ടിപ്പുറംഡി.ഐ.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കണ്ണൂര്‍ഡി.ഒ.യു.പി.എസ് കരുവാരകുണ്ട്
ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂര്‍ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂര്‍ /JUNIOR BRAIN & JUNIOR SCIENTIST OF DEVADHAR.ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം
ഡി.പി.എം.യു.പി.എസ് പേഴുംപാറഡി.പോള്‍ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.അങ്കമാലിഡി.ബി. എല്‍ .പി. എസ്. വായ് പ്പൂര്‍
ഡി.ബി. യു.പി.എസ്.വിളക്കുടിഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരംഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം /
ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം /മള്‍ട്ടിമീഡിയ റൂംഡി.ബി.എല്‍.പി.എസ്സ്.മാമ്പഴത്തറ
ഡി.യു.എ.എല്‍.പി.എസ് താഴെ കൂടരഞ്ഞിഡി.യു.എച്ച്.എസ്. പാണക്കാട്ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/അറബിക്ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ഇംഗ്ലീഷ്ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ഉര്‍ദു
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/കണക്ക്ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/കണക്ക്1ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/കലാരംഗം
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/കായികംഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/കായികം1ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ക്ലബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ഗാന്ധി ദര്‍ശന്‍ സമിതിഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/പരിസ്ഥിതിഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള്‍
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/മറ്റുള്ളവര്‍(HS)ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/മറ്റുള്ളവര്‍(UP)ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/മലയാളം
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/യു.പി.വിഭാഗംഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/സംസ്കൃതം
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/സയന്‍സ്ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/സോഷ്യല്‍ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്
ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ഹിന്ദിഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/ഹിന്ദി1
ഡി.ലീലാമണിഡി.വി.എ..എല്‍.പി,എസ്.പുറത്തൂര്‍ഡി.വി.എ.യു.പി.സ്കൂള്‍ അരിയല്ലൂര്‍
ഡി.വി.എം.എന്‍.എന്‍.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മാറനല്ലൂര്‍ഡി.വി.എം.എല്‍.പി.എസ് അകത്തിയൂര്‍
ഡി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കുമാരനെല്ലൂര്‍ഡി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കുമാരനെല്ലൂര്‍ / മുന്‍സാരഥികള്‍ഡി.വി.എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.യു. പി. എസ്. ഐവര്‍ക്കാല
ഡി.വി.എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂര്‍ഡി.വി.എല്‍.പി.എസ്. തലയല്‍ഡി.വി.എല്‍.പി.എസ് കൊണ്ടാഴി
ഡി.വി.എല്‍.പി.എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട്ഡി.വി.എല്‍.പി.എസ്സ്,ഐവര്‍ക്കാലഡി.വി.ജെ.ബി.എസ് വടക്കുമംഗലം
ഡി.വി.നോര്‍ത്ത് എല്‍.പി.എസ് കഴിമ്പ്രംഡി.വി.യൂ.പി.എസ്.തലയല്‍ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്. മൈലം
ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്. മൈലം/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.തലവൂര്‍ഡി.വി.സൗത്ത് എല്‍.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം
ഡി.വി എല്‍.പി എസ്സ് പൂതകുളംഡി.സുരേഷ്‌ലാൽഡി.‌ടി.ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്.കുണ്ടൂര്‍
ഡി എ എം യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളിഡി എം ജെ യൂ പി എസ്സ് വിലവൂര്‍കോണം
ഡി ഐ എസ് ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂര്‍ഡി ഐ എസ് ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂര്‍/പ്രാദേശിക പത്രം
ഡി ഐ യു പി എസ്ഡി ക്യു ആര്‍ എച്ച് എസ് കല്ലുംപുറംഡി പി എസ് എല്‍ പി എസ് പഴമ്പിള്ളിത്തുരുത്ത്
ഡി പോള്‍ ഇ എം എച്ച് എസ് എസ് ചൂണ്ടല്‍
ഡി പോള്‍ ഇ എഠ എച്ച് എസ് എസ് ചൂണ്ടല്‍ഡി പോള്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴഡി ബി ഇ എം എല്‍ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂര്‍ഡി ബി എ യു പി എസ് കയ്യാര്‍(ಡಿ.ಬಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಯ್ಯಾರು)ഡി ബി എം യു പി എസ് ചക്കരപ്പറമ്പ്
ഡി ബി എം യു പി എസ് ചക്കാംപ്പറമ്പ്ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴിഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി/കുട്ടിക്കൂട്ടം
ഡി ബി എല്‍. പി. എസ് ആശ്രാമംഡി ബി എല്‍. പി. എസ് തിരുമുല്ലാവാരംഡി ബി എല്‍ പി എസ് പച്ച
ഡി വി എച്ച് എസ് കണ്ടങ്കരി
ഡി വി എല്‍. പി. എസ് മണക്കാട്‍‍ഡി വി എല്‍ പി എസ് വടമഡി വി എല്‍ പി സ്കൂള്‍, വെട്ടിയാര്‍
ഡി വി ഗവ എല്‍ പി എസ് ചെറുവള്ളിഡി സി എം യു പി എസ് തിരുനെല്ലിഡിഇഒ Kanhangad
ഡിഇഒ Kasaragodഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങല്‍ഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങല്‍/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ ആലപ്പുഴഡിഇഒ ആലപ്പുഴ/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ ആലുവ
ഡിഇഒ ആലുവ/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ എറണാകുളംഡിഇഒ എറണാകുളം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ ഒറ്റപ്പാലം
ഡിഇഒ ഒറ്റപ്പാലം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ ഒറ്റപ്പാലം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍&action=editഡിഇഒ കടുത്തുരുത്തി
ഡിഇഒ കടുത്തുരുത്തി/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കട്ടപ്പനഡിഇഒ കട്ടപ്പന/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ കണ്ണൂര്‍ഡിഇഒ കണ്ണൂര്‍/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കാഞ്ഞങ്ങാട്
ഡിഇഒ കാഞ്ഞങ്ങാട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിഡിഇഒ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ കാസര്‍ഗോഡ്ഡിഇഒ കാസര്‍ഗോഡ്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കുട്ടനാട്
ഡിഇഒ കുട്ടനാട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കൊട്ടാരക്കരഡിഇഒ കൊട്ടാരക്കര/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ കൊല്ലംഡിഇഒ കൊല്ലം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കോട്ടയം
ഡിഇഒ കോട്ടയം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ കോതമംഗലംഡിഇഒ കോതമംഗലം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ ചാവക്കാട്
ഡിഇഒ ചാവക്കാട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ ചേര്‍ത്തലഡിഇഒ ചേര്‍ത്തല/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ തലശ്ശേരിഡിഇഒ തലശ്ശേരി/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പ്
ഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പ്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ താമരശ്ശേരിഡിഇഒ താമരശ്ശേരി/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ തിരുവനന്തപുരം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ തിരുവല്ല
ഡിഇഒ തിരുവല്ല/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ തിരൂരങ്ങാടിഡിഇഒ തിരൂരങ്ങാടി/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ തിരൂര്‍ഡിഇഒ തിരൂര്‍/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ തൃശ്ശൂര്‍
ഡിഇഒ തൃശ്ശൂര്‍/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ തൊടുപുഴഡിഇഒ തൊടുപുഴ/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിന്‍കരഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിന്‍കര/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ പത്തനംതിട്ട
ഡിഇഒ പത്തനംതിട്ട/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ പാലഡിഇഒ പാല/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ പാലക്കാട്ഡിഇഒ പാലക്കാട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ പാലാ
ഡിഇഒ പുനലൂര്‍ഡിഇഒ പുനലൂര്‍/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ മണ്ണാര്‍ക്കാട്
ഡിഇഒ മണ്ണാര്‍ക്കാട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ മലപ്പുറംഡിഇഒ മലപ്പുറം/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ മാവേലിക്കരഡിഇഒ മാവേലിക്കര/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ മൂവാറ്റുപ്പുഴ
ഡിഇഒ മൂവാറ്റുപ്പുഴ/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ വടകരഡിഇഒ വടകര/വിദ്യാലയങ്ങള്‍
ഡിഇഒ വണ്ടൂര്‍ഡിഇഒ വണ്ടൂര്‍/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിഇഒ വയനാട്
ഡിഇഒ വയനാട്/വിദ്യാലയങ്ങള്‍ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ഡിജിറ്റല്‍ മാഗസിന്‍
ഡിവി എന്‍ എസ് എസ് എല്‍ പി എസ് നെച്ചിപ്പുഴൂര്‍ഡിസം. 26 -- ഗുരുശിഷ്യസംഗമംഡിസിഎൽ ബാലജനസഖ്യം
ഡിൊഎസ്.എല്‍.പി,എസ്.കുുറ്റ‌ൂര്‍ഡീ ഗ്രേഷ്യ ഇ.എം.സ്കൂള്‍ പെരിയഡീ പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.നസ്രത്ത്ഹില്‍
ഡീ പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്.എസ്സ്.നസ്രത്ത്ഹില്‍ഡെയില്‍ വ്യൂ എച്ച്.എസ്. പുനലാല്‍ഡെവലപ് മെന്റല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ദി മെന്റലി റിട്ടാര്‍ഡഡ് , മുറിഞ്ഞപാലം‍‍‍ ‍
ഡെവലപ് മെന്റ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ദി മെന്റലി റിട്ടാര്‍ഡഡ് , മുറിഞ്ഞപാലം‍‍‍ ‍ഡോ. അയ്യത്താന്‍ ഗോപാലന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.
ഡോ. എ. എം. എം. ആര്‍ എച്ച്. എസ്. എസ്. കട്ടേലഡോ. കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴിഡോ. പി.ജെ.തോമസ്
ഡോ.അംബേഡ്കര്‍.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത്ഡോ.അംബേദ്കര്‍.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത്ഡോ.കെ.ബി.മേനോന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍
ഡോ.ജി .മാധവന്‍ നായര്‍ 2009 മാര്‍ച്ച് 5നു സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചുഡോ.നായര്‍ ജി.യു.പി.എസ്.വടക്കംതറഡോ.ലോഹ്യ മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍. പി. എസ് മണ്ണടിക്കോണം
ഡോ.വലിയ മണ്ണത്താള്‍ ഹംസഡോ.സി.റ്റി.ഇ.എം.ആര്‍ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ശാസ്താംകോട്ടഡോ.സി.റ്റി.ഇ.എം.ആര്‍ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ശാസ്താംകോട്ട/ഭാരത് സ്കൌട്ട് & ഗൈഡ്സ്
ഡോ.സി.റ്റി.ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്റ് തോമസ് വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പന്നിവിഴഡോക്ടര്‍ പല്‍പ്പു മെമ്മോറിയല്‍ യു.പി.എസ് കണിച്ചാര്‍ഡോണ്‍ ബോസ്കോ എച്ച്.എസ്സ് പുതുപ്പള്ളി
ഡോണ്‍ ബോസ്കോ എല്‍.പി.എസ് എടൂര്‍ഡോണ്‍ ബോസ്കോ സ്ക്കൂള്‍ പുതുപ്പള്ളിഡോണ്‍ ബോസ്കോ സ്പീച്ച് ആന്റ് ഹിയറിംഗ് എച്ച് എസ്സ് കാരക്കുണ്ട്
ഡോണ്‍ബോസ്കോ. എച്ച്. എസ്. മണ്ണുത്തിഡോണ്‍ബോസ്കോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടഡോണ്‍ബോസ്കോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട/എന്റെ ഗ്രാമം
ഡോണ്‍ബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകരഡ്യൂണ്‍ ഇ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മാങ്ങാട്ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍‌
ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്‌
"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/ഡ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്