സഹായം Reading Problems? Click here

പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
കെ. എ. യു. എച്ച്. എസ്. വെള്ളാനിക്കരകെ. എ. യു. പി. എസ് എലമ്പുലാശ്ശേരികെ. എ. യു.പി.എസ്. മേലാര്‍കോട്
കെ. എ. യു പി. എസ്. ചൂലന്നൂര്‍കെ. എം. എല്‍. പി. എസ്. കടലാശ്ശേരികെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട്
കെ. എന്‍. എം. യു. പി. എസ്സ്. എടത്തല
കെ. എല്‍. എസ്. യു. പി. എസ്. പെരുവനംകെ. എസ്. കെ. ബി. എസ് കുട്ടനെല്ലൂര്‍കെ. കെ. ബിജു
കെ. ഗൊപാലന്‍കെ. ജി. എം. എല്‍. പി. എസ്. അന്തിക്കാട്കെ. ജി. എസ്. യു. പി. എസ്. ഒറ്റൂര്‍
കെ. പി. എം. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍. ചെറിയവെള്ളിനല്ലൂര്‍കെ. യു. എല്‍. പി. എസ്. വെങ്ങൂര്‍കെ. രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ
കെ. വി. എം. യു. പി. എസ് പൊല്‍പ്പുള്ളികെ. വി. യു. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടികെ. സി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാവശ്ശേരി
കെ. ​എം. സി. യു പി എസ് എടയപ്പുറംകെ.ആര്‍.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്. മുല്ലക്കല്‍കെ.ആര്‍.എച്ച്.എസ്.പാണ്ടികശാല
കെ.ആര്‍.എച്ച്.എസ്സ്. പുറമേരികെ.ആര്‍.എച്ച് .എസ്.പാതിരിയാട്കെ.ആര്‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം
കെ.ആര്‍.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. സീതത്തോട്കെ.ആര്‍.രാമന്‍കെ.ആര്‍‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട്
കെ.ഇ..യു.പി.എസ്സ്,പുളിയന്‍മലകെ.ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ്. ഈശ്വരമംഗലം
കെ.ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ്. എലവുംപാടംകെ.ഇ.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്. കഴനി
കെ.ഇ.എച്ച്.എസ് വട്ടവടകെ.എ.എം.എല്.പി.എസ്.കപ്പൂര്‍കെ.എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കപ്പൂര്‍
കെ.എ.എം.എല്‍.പി.എസ്സ് മുളംങ്കുന്ന്‍‍‍‍കെ.എ.എം.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലംകെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം
കെ.എ.എല്‍.പി.എസ് അലനല്ലൂര്‍കെ.എ.എല്‍.പി.എസ് കോട്ടൂര്‍കെ.എ.എല്‍.പി.എസ് മണത്തല
കെ.എ.യു..പി,എസ്.പടിയംകെ.എ.യു.പി.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടംകെ.എ.യു.പി.എസ് തിരുവത്ര
കെ.എം.ഇ.എ-അല്‍അമീര്‍ എച്ച്.എസ്.എടത്ത്വലകെ.എം.എ.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്. വള്ളിക്കാപറ്റ വെസ്റ്റ്കെ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാര്‍ത്തല
കെ.എം.എം.എ.യു.പി.എസ് ചെറുകോട്കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. വൈരങ്കോട്
കെ.എം.എം.എല്‍.പി.എസ്. അത്തിപ്പൊറ്റകെ.എം.എം.എല്‍.പി.എസ് വലപ്പാട്കെ.എം.എം.എല്‍.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി
കെ.എം.എം.യു.പി.എസ്.പെരിന്തല്‍മണ്ണ സൗത്ത്കെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂര്‍നോര്‍ത്ത്കെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂര്‍നോര്‍ത്ത്/എന്റെ ഗ്രാമം
കെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂര്‍നോര്‍ത്ത് / ജൂനിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ്കെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂര്‍നോര്‍ത്ത് / വിദ്യാരംഗംകെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂര്‍നോര്‍ത്ത് / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായികെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടക്കല്‍കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.മേവെള്ളൂര്‍
കെ.എം.എന്‍.എസ്.എസ്.യു.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അതളൂര്‍കെ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട്കെ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുറുവട്ടൂര്‍
കെ.എം.എസ്.ബി.എസ്. ലക്കിടികെ.എം.എസ്.വി.എല്‍.പി.എസ് കുറ്റിക്കോട്
കെ.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ,കാരപ്പൊറ്റകെ.എം.ഏസ്.എന്‍.എം. എ.യു.പി.എസ് വെള്ളയൂര്‍കെ.എം.ഐ.സി. ഹൈസ്കൂള്‍ തെയ്യോട്ടുചിറ
കെ.എം.ഒ.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളികെ.എം.ഒ.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളി/എന്റെ ഗ്രാമംകെ.എം.ഒ.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം
കെ.എം.ഒ.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളി/പ്രാദേശിക പത്രംകെ.എം.ജി.യു.പി എസ് തവനൂര്‍കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂര്‍
കെ.എം.ജെ.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ കുറ്റിവട്ടംകെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ്കെ.എം.യു.പി.എസ് മല്ലശ്ശേരി
കെ.എം.യു.പി സ്കൂള്‍ എടയൂര്‍കെ.എം.യു.പി സ്കൂള്‍ എടയൂര്‍/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌കെ.എച്ച്.എം.ഇ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മാണിക്കോത്ത്
കെ.എച്ച്.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്. കുഴറമ്പകെ.എച്ച്.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്. കുഴാറമ്പകെ.എച്ച്.എം.എം.എ.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ കൊടക്കാട്
കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂര്‍കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളംകെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം/എന്റെ ഗ്രാമം
കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംകെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം/പ്രാദേശിക പത്രംകെ.എച്ച്.എം.എല്‍.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ
കെ.എച്ച് .എം യു പി സ്കൂള്‍,കാഞ്ഞിരകൊല്ലികെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടരകെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര/കുട്ടിക്കൂട്ടം
കെ.എന്‍.എം.എ.എം.യു.പി.എസ്. വാഴേങ്കട നോര്‍ത്ത്കെ.എന്‍.എം.എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്. എടത്തല
കെ.എന്‍.എം.ജി.എച്ച്.എസ്. കവിയൂര്‍
കെ.എല്‍.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലംകെ.എല്‍.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളികെ.എസ്.എം.എം.എ.എല്‍.പി.എസ് കഴുതല്ലൂര്‍
കെ.എസ്.എം.എം ബി.എച്ച്.എസ്. കാരക്കാട്കെ.എസ്.കെ.എം..യു.പി.എസ്. ചെറുകുളമ്പകെ.എസ്.കെ.എം..യു.പി.എസ്. ചെറുകുളമ്പ /വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി
കെ.എസ്.ബി. വള്ളിക്കാപറ്റകെ.എസ്.ബി.എസ്. കരിപ്പോട്കെ.എസ്.ബി.എസ്.മൂത്തന്‍തറ
കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടംകെ.ഐ.എച്ച്.എസ് എടക്കുളംകെ.ക.വി.മെമ്മോറിയല്‍ പാനൂര്‍
കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട്കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വണ്ടിത്താവളംകെ.കെ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കുട്ടശ്ശേരി‍‍‍
കെ.കെ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വണ്ടിത്താവളംകെ.കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓര്‍ക്കാട്ടേരികെ.കെ.എന്‍ എം എ യു പി എസ് എരുവേശ്ശി
കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ.കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി.കെ.കെ.വി.മെമ്മോറിയല്‍.എച്ച് .എസ്.എസ്.പാനൂര്‍
കെ.കെ.വി.യു.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്കെ.ജി.എം.എസ്.യു. പി സ്കൂള്‍ കൊഴുക്കല്ലൂര്‍
കെ.ജി.എം.എസ്.യു.പി സ്കൂള്‍ കൊഴുക്കല്ലൂര്‍കെ.ജി.വി.യു.പി.എസ്. കുണ്ടറകെ.ജെ.ബി.എസ് കുത്തനൂര്‍
കെ.ജെ.സി.എം. എച്ച്.എസ്. പുലിക്കല്ല്കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്/എന്റെ ഗ്രാമം
കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്/പ്രാദേശിക പത്രംകെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്/പ്രാദേശിക പത്രം/ജാലകം2011കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്/പ്രാദേശിക പത്രം/ജാലകം -ജൂണ്‍ 2010
കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്/പ്രാദേശിക പത്രം/ജാലകം -ജൂണ്‍ 2010/പ്രവെശനോല്സവം 2011കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്/പ്രാദേശിക പത്രം/സ്കൂള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍കെ.ടി.വിജയന്‍
കെ.പി.ആര്‍.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്കെ.പി.ആര്‍.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട്/കുട്ടിക്കൂട്ടംകെ.പി.ഇ.എസ്. എച്ച്.എസ്സ്.കായക്കൊടി
കെ.പി.ഇ.എസ്. എച്ച്.എസ്സ്.കായക്കൊടി/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌കെ.പി.ഇ.എസ്. എച്ച്.എസ്സ്.കായക്കൊടി/എന്റെ ഗ്രാമംകെ.പി.ഇ.എസ്. എച്ച്.എസ്സ്.കായക്കൊടി/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
കെ.പി.ഇ.എസ്. എച്ച്.എസ്സ്.കായക്കൊടി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംകെ.പി.ഇ.എസ്. എച്ച്.എസ്സ്.കായക്കൊടി/പ്രാദേശിക പത്രംകെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട്
കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട്/എന്റെ ഗ്രാമംകെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട്/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംകെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട്/പ്രാദേശിക പത്രം
കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ് കൃഷ്ണപുരംകെ.പി.എം.എച്ച്.എസ് കൃഷ്ണപുരം/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ /വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ /സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
കെ.പി.എം.എസ്.എം.ഹൈസ്കൂള്.അരിക്കുളംകെ.പി.എം.എസ്.എം.ഹൈസ്കൂള്‍.അരിക്കുളം
കെ.പി.എം.ഹൈസ്‌കൂള്‍. പൂത്തോട്ടകെ.പി.എന്‍.എം.യു.പി.സ്കൂള്‍ താനൂര്‍കെ.പി.എല്‍.പി.എസ്സ് ചെങ്കര
കെ.പി.പി.എം.യു.പി.എസ്.ഇളമണ്ണൂര്‍കെ.പി.സി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടാനൂര്കെ.ബി.സുമ
കെ.യു.പി.സ്കൂള്‍ പാവുക്കരകെ.റ്റി.ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് ഇടമറ്റംകെ.റ്റി.ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് ഇടമറ്റം/പ്രാദേശിക പത്രം
കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയില്‍കെ.വി. പ്രയാര്‍ എല്‍.പി.എസ്സ്
കെ.വി.എം.എം. യു.പി.എസ്. വടവന്നൂര്‍കെ.വി.എല്‍.പി.എസ്. പരുമലകെ.വി.എല്‍.പി.എസ്. പുന്നയ്ക്കാട്
കെ.വി.എല്‍.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴകെ.വി.എല്‍.പി.എസ് പടയണിപ്പാറകെ.വി.എല്‍.പി.എസ് മുതുക്കുറിശ്ശി
കെ.വി.എല്‍.പി.എസ്സ്.ചിതറകെ.വി.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ കാരക്കാട് നോര്‍ത്ത്കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ്
കെ.വി.എസ്സ്,എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മുതുകുളംകെ.വി.എസ്സ്,എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മുതുകുളം/കുട്ടിക്കൂട്ടംകെ.വി.യു.പി.എസ്. ഇളങ്ങുളം
കെ.വി.യു.പി.എസ്. വളഞ്ഞവട്ടംകെ.വി.യു.പി.എസ്.കയിലിയാട്കെ.വി.യു.പി.എസ്.പഴകുളം
കെ.വി.യു.പി.എസ് കക്കിടിപ്പുറംകെ.വി.യു.പി സ്കൂള്‍ വടക്കുംപുറംകെ.വി.വി.ജെ.ബി.എസ് ഗ്രാമ
കെ.വി.വി.ജെ.ബി.എസ് ഗ്രാമംകെ.വൈ.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട്
കെ.സജീഷ്കെ.സി.എം.എല്‍. പി.എസ്സ്. നാവായിക്കുളംകെ.സി.എം.എല്‍. പി.എസ്സ്. നാവായ്ക്കു്ളം
കെ.സി.എം.യു.പി.എസ്.കുറുവട്ടൂർകെ.സി.എന്‍.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്.ശങ്കരംപാടികെ.സി.എന്‍.എം.എ.എല്‍.പി.എസ്.ശങ്കരന്‍പാടി
കെ.സി.ജെ.എം.എച്ച്.എസ്. പയ്യനാട്കെ.സി.പി.എച്ച്.എം.എ.എല്‍.പി.എസ് എടക്കരകെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി
കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/ നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംകെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/എന്റെ ഗ്രാമം
കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/കുട്ടിക്കൂട്ടംകെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംകെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/പ്രാദേശിക പത്രം
കെ . എം . യു .പി . സ്കൂള്‍ . എടയൂര്‍കെ .എം.യു പി സ്കൂള്‍ ഇരിക്കൂര്‍കെ .എച്ച് .എം .യു .പി .എസ്സ് .വളളംകുളം
കെ ആര്‍ നാരായണന്‍ ജി എല്‍ പി എസ്സ് കുറിച്ചിത്താനംകെ ഇ എം എച്ച് എസ് ആലങ്ങാട്കെ ഇ എം എസ് കൊക്കച്ചാല്‍
കെ ഇ സി യു പി എസ് പോട്ടകെ എ എം യു പി എസ്കെ എ എം യു പി എസ് പല്ലന
കെ എ എം യു പി എസ് മുതുകുളംകെ എ എം യു പി എസ്സ് കാരിക്കോട്കെ എം എ യു പി എസ് ആരിക്കാടി
കെ എം എ യു പി എസ് കല്ലക്കട്ടകെ എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കമ്പില്‍കെ എം എല്‍ പി എസ് ഏരൂര്‍
കെ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടംകെ എച്ച് എം എല്‍ പി എസ്സ് വരിക്കാംകുന്ന്കെ എഛ് ഇ പി ജി എല്‍ പി എസ് കക്കയം
കെ എന്‍ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളികെ എല്‍ പി എസ് രാപ്പാള്‍കെ എസ് യു പി എസ് തൊട്ടിപ്പാള്‍
കെ എൻ എം ജി യു പി എസ് പുതുപ്പള്ളികെ ഐ എ എല്‍ പി എസ് കല്ലന്‍ചിറകെ ഐ റ്റി ഇ എം ഹൈസ്കൂള്‍, കരീലക്കുളങ്ങര
കെ കെ ആര്‍ നായര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ കരിവെള്ളൂര്‍കെ കെ ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ കരിവെള്ളൂര്‍കെ കെ എം എം എല്‍ പി എസ് അരൂര്‍
കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, എലിപ്പക്കുളംകെ കെ എന്‍ പി എം ജി വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പരിയാരംകെ കെ കിടാവ് മെമ്മോറിയല്‍ യു പി എസ്
കെ കെ കെ വി എം എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളികെ കെ പി എം യു.പി.സ്കൂള്‍ വരി‌‍‍ഞ്ഞംകെ ജെ ഡി എം ബി യൂ പി സ്കൂള്‍ പാരിപ്പള്ളി
കെ ടി ടി എം എല്‍ പി എസ് ഇടമററംകെ ടി ടി എം എല്‍ പി എസ് ഇടമറ്റം
കെ ടി ടി എം എല്‍ പി എസ്ഇടമറ്റംകെ പി എം യു പി എസ് ടി.കെ.എസ് പുരം
കെ പി എം യു പി സ്കൂള്‍, മുഹമ്മകെ പി എല്‍ പി എസ് കൊട്ടങ്കുഴികെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ്, വരോട്
കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ്, വരോട്/ഉപ താളിന്റെ പേര്കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലടകെ യു പി സ്കൂള്‍ പാവുക്കര
കെ വി ആര്‍ എച്ച് എസ്, ഷൊറണൂര്‍കെ വി ആര്‍ എച്ച് എസ്, ഷൊറണൂര്‍/എന്റെ ഗ്രാമംകെ വി ആര്‍ എച്ച് എസ്, ഷൊറണൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം
കെ വി എം എല്‍ പി എസ്സ് കുമ്പളന്താനംകെ വി എല്‍ പി എസ് ആനിക്കാട്കെ വി എല്‍ പി എസ് തേമല
കെ വി എല്‍പി സ്കൂള്‍ കാരക്കാട് നോര്‍ത്ത്കെ വി എല്‍പി സ്കൂള്‍ കാരക്കാട് വടക്ക്കെ വി എസ് എന്‍ ഡി പി യു. പി. എസ് ഉളിയക്കോവില്‍
കെ വി കെ എം എം യു പി എസ് ദേവര്‍കോവില്‍കെ വി കെ എം എം യു പി എസ് ദേവര്‍കോവില്‍/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്കെ വി കെ എം എം യു പി എസ് ദേവര്‍കോവില്‍/കാര്‍ഷിക ക്ലബ്ബ്
കെ വി കെ എം എം യു പി എസ് ദേവര്‍കോവില്‍ / സ്കൗട്ട് & ജെ.ആര്‍.സികെ വി യു. പി. എസ് ആശ്രാമംകെ വി യു പി എസ് പാ‍ങ്ങോട്
കെ വി യു പി എസ് മനകുളങ്ങരകെ വി വി ജെ ബി എസ് ഗ്രാമകെ സി എല്‍ പി എസ് ചിത്രപ്പുഴ
കെ സി കെ എച്ച് എസ് എസ് മണിമൂളി/കവിതകെ സുരേഷ് കുമാര്‍കെ സുരേഷ് കുമാര്‍‍‍‍
കെഐഎഎല്‍പിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്കെണ്ടോട്ടികെവി എല്‍പിഎസ് പൊന്‍കുന്നം
കെവിഎല്‍പിജിഎസ് ഇളങ്ങുളംകെവിഎസ്എല്‍പിജിഎസ് ഇളങ്ങുളംകെ‍. എസ്. എല്‍. പി. എസ്. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്
"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/കെ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്