സഹായം Reading Problems? Click here

കോട്ടയം/എഇഒ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
32358 Govt. Tribal UPS Kosady ഗവ. ട്രൈബല്‍ യു.പി.എസ്. കോസടി Government
32362 PGGM Govt. UPS Pazhumala പി.ജി.ജി.എം. ഗവ. യു.പി.എസ്. പഴുമല Government
32345 CM UPS Chennakunnu സി.എം.യു.പി.എസ്. ചെന്നാക്കുന്ന് Aided
32346 MGM UPS Chirackadavu എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32347 SPV NSS UPS Chirackadavu എസ്.പി.വി.എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32348 VS UPS Chirackadavu വി.എസ്.യു.പി.എസ് ചിറക്കടവ് Aided
32349 TKMM UPS Edakadathy റ്റി.കെ.എം.എം.യുപി.എസ്. ഇടക്കടത്തി Aided
32350 Holy Family UPS Inchiyani ഹോളി ഫാമിലി യു.പി.എസ്. ഇഞ്ചിയാനി Aided
32351 St. Thomas UPS Kanamala സെന്റ് തോമസ് യു.പി.എസ്. കണമല Aided
32353 St. Jame's UPS Kannimala സെന്റ് ജെയിംസ് യു.പി.എസ്. കണ്ണിമല Aided
32354 St. Joseph's UPS Koovuppally സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി.എസ് കൂവപ്പള്ളി Aided
32356 St.Mary`s UPS Koratty സെന്റ് മേരിസ് യു.പി.എസ്. കൊരട്ടി Aided
32357 St.George UPS Koruthode സെന്റ് ജോര്‍ജ് യു.പി.എസ്. കോരുത്തോട് Aided
32360 Sea View Estate UPS Parathanam സീ വ്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് യു.പി.എസ്. പറത്താനം Aided
32361 St. Michael's UPS Pazhayidom സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് യു.പി.എസ്. പഴയിടം Aided
32363 SD UPS Ponkunnam എസ്.ഡി.യു.പി.എസ്. പൊന്‍കുന്നം Aided
32364 SH UPS Ponkunnam എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്. പൊന്‍കുന്നം Aided
32366 NSS UPS Thampalakad എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് തമ്പലക്കാട് Aided
32367 St. George's UPS Urulikunnam സെന്റ് ജോര്‍ജ് യു.പി.എസ്. ഉരുളികുന്നം Aided
32369 St. Dominic Savio UPS Mallikassery സെന്റ് ഡോമനിക് സാവിയോ യു.പി.എസ്. മല്ലികശേരി Aided
32370 NSS UPS Chenappady എന്‍ എസ്സ് എസ്സ് യു പി എസ്സ് ചേനപ്പാടി Aided
32371 St. Ephrem's UPS Chirackadavu സെന്റ് എഫ്രേംസ് യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32372 Sanathanam UPS Chirackadavu സനാതനം യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32373 UPS Chirackadavu യു.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32374 KV UPS Elamgulam കെ.വി.യു.പി.എസ്. ഇളങ്ങുളം Aided
32375 MGM UPS Elikkulam എം.ജി.എം.യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം Aided
32376 DAM UPS Muttappally ഡി എ എം യു.പി.എസ്. മുട്ടപ്പള്ളി Aided
32377 St. Mary's UPS Umikkuppa സെന്റ്. മേരീസ് യു.പി.എസ്. ഉമിക്കുപ്പ Aided
32378 St. Mathew's UPS Elikkulam സെന്റ് മാത്യൂസ് യു.പി.എസ്. എലിക്കുളം Aided
32380 Sree Neelakantha Vidyapeedam Chirakadavu ശ്രീ നീലകണ്ഠ വിദ്യാപീഠം ചിറക്കടവ് Unaided Recognised
32395 Ashanilayam Special School Ponkunnam ആശാനിലയം സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ പൊന്‍കുന്നും Unaided Recognised


ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
32301 Govt. Tribal LPS Bhadramadam ഗവ. ട്രൈബല്‍ എല്‍പിഎസ് ഭദ്രാമഠം Government
32302 Govt. LPS Chenappady ഗവ. എല്‍പിഎസ് ചേനപ്പാടി Government
32303 Govt. LPS Chirackadavu ഗവ. എല്‍പിഎസ് ചിറക്കടവ് Government
32312 Govt. Tribal LPS Kalakettyazhutha ഗവ. ട്രൈബല്‍ എല്‍പിഎസ് കാളകെട്ടിഅഴുത Government
32315 Govt. HS LPS Kanjirappally ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എല്‍പിഎസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി Government
32317 Govt. WLPS Kuzhimavu ഗവ. ഡബ്ല്യുഎല്‍പിഎസ് കുഴിമാവ് Government
32321 Govt. LPS Murikkumvayal ഗവ. എല്‍പിഎസ് മുരിക്കുംവയല്‍ Government
32323 Govt. WLPS Nedumkavuvayal ഗവ. ഡബ്ല്യുഎല്‍പിഎസ് നെടുംകാവുവയല്‍ Government
32324 Govt. W L P S Panakavayal ഗവ. ഡബ്ല്യുഎല്‍പിഎസ് പനയ്കവയല്‍ Government
32325 MGM Govt. LPS Panapilavu എംജിഎം ഗവ. എല്‍പിഎസ് പാണപ്പിലാവു് Government
32326 Govt. LPS Plappally ഗവ. എല്‍പിഎസ് പ്ലാപ്പള്ളി Government
32330 Govt. LPS Punchavayal ഗവ. എല്‍പിഎസ് പുഞ്ചവയല്‍ Government
32334 Govt. LPS Thampalakadu ഗവ. എല്‍പിഎസ് തമ്പലക്കാട് Government
32336 Govt. Tribal LPS Thumarampara ഗവ. ട്രൈബല്‍ എല്‍പിഎസ് തുമരംമ്പാറ Government
32341 Govt. NS LPS Chirackadavu ഗവ. എന്‍എസ്എല്‍പിഎസ് ചിറക്കടവ് Government
32342 Govt. WLPS Muttappally ഗവ. ഡബ്ല്യുഎല്‍പിഎസ് മുട്ടപ്പള്ളി Government
32343 Govt. LPS Panacheppally ഗവ. എല്‍പിഎസ് പനച്ചേപ്പള്ളി Government
32344 Govt. LPS Velanilam ഗവ. എല്‍പിഎസ് വേലനിലം‌ Government
32304 St. Ephrem's LPS Chirackadavu സെന്റ് എഫ്രേംസ് എല്‍.പി.എസ്. ചിറക്കടവ് Aided
32305 Palampadam LPS Chotty പാലമ്പടം എല്‍പിഎസ് ചോറ്റി Aided
32306 KV LPGS Elamgulam കെവിഎല്‍പിജിഎസ് ഇളങ്ങുളം Aided
32307 KVS LPS Elamgulam കെവിഎസ്എല്‍പിജിഎസ് ഇളങ്ങുളം Aided
32308 St. Mary's LPS Elamgulam സെന്റ മേരീസ് എല്‍പിഎസ് ഇളങ്ങുളം Aided
32309 St. Mathew's LPS Elikkulam സെന്റ് മാത്യൂസ് എല്‍പിഎസ് എലിക്കുളം Aided
32310 St. Thomas LPS Erumely സെന്റ് തോമസ് എല്‍പിഎസ് എരുമേലി Aided
32313 MT LPS Kanakappalam എംറ്റി എല്‍പിഎസ് കനകപ്പലം Aided
32314 NM LPS Kanakappalam എന്‍എം എല്‍പിഎസ് കനകപ്പലം Aided
32316 CMS LPS Koottickal സി എം എസ്എല്‍പിഎസ് കൂട്ടിക്കല്‍ Aided
32318 CR LPS Manipuzha സിആര്‍ എല്‍പിഎസ് മണിപ്പുഴ Aided
32319 CMS LPS Mundakayam സി എം എസ്എല്‍പിഎസ് മുണ്ടക്കയം Aided
32320 St. Joseph's LPS Mundakayam സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എല്‍പിഎസ് മുണ്ടക്കയം Aided
32322 CMS LPS Mylathadikal സിഎംസ്എല്‍പിഎസ് മൈലത്തടിക്കല്‍ Aided
32327 St. Joseph's LPS Podimattom സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എല്‍പിഎസ് പൊടിമറ്റം Aided
32328 CMS LPS Ponkunnam സി എം എസ്എല്‍പിഎസ് പൊന്‍കുന്നം Aided
32329 KV LPS Ponkunnam കെവി എല്‍പിഎസ് പൊന്‍കുന്നം Aided
32331 St. Mary's LPS Punchavayal സെന്റ മേരീസ് എല്‍പിഎസ് പുഞ്ചവയല്‍ Aided
32332 MM LPS Thampalakadu എംഎം എല്‍പിഎസ് തമ്പലക്കാട് Aided
32333 St. Rithas LPS Thampalakadu സെന്റ് റീത്താസ് എല്‍പിഎസ് തമ്പലക്കാട് Aided
32335 St. Antony's LPS Tharakanatukunnu സെന്റ് ആന്റണീസ് എല്‍പിഎസ് തരകനാട്ടുകുന്ന് Aided
32337 SD LPS Urulikunnam എസ് ഡി എല്‍പിഎസ് ഉരുളികുന്നം Aided
32338 St. Paul's LPS Vandampathal സെന്റ് പോള്‍സ് എല്‍പിഎസ് വണ്ടംപതാല്‍ Aided
32339 St. Xavier's LPS Vattakkavu സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എല്‍പിഎസ് വട്ടക്കുന്ന് Aided
32340 St. Joseph's LPS Velichiyani സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എല്‍പിഎസ് വെളിച്ചിയാനി Aided
32379 YWCA EM L.P.School Mundakkayam വൈ ഡബ്ല്യു സി എ ഇഎംഎല്‍പിഎസ് മുണ്ടക്കയം Unaided Recognised
32381 Gracy Memorial LPS Parathode ഗ്രേസി മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍പിഎസ് പാറത്തോട് Unaided Recognised
32382 AKJM LP School Kanjirappally എ കെ ജെ എം എല്‍ പി സ്‍കൂള്‍ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി Unaided Recognised
32383 C.Kesavan Memorial L.P.School സി കേശവന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ Unaided Recognised